Stadgar

 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Svenska kyrkans, Costa Blanca, insamlingsstiftelse
 2. Stiftelsens ändamål skall vara att understödja den viktiga verksamhet som Svenska Kyrkan, Costa Blanca, bedriver, vilken ger svenskar, permanentboende och tillfälliga besökare, en samlingsplats för gemenskap. Svenska kyrkan på Costa Blanca bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler. För att långsiktigt kunna bedriva verksamheten behövs ekonomiska bidrag, vilket vi, genom bildandet av stiftelsen, räknar med att kunna lämna i erforderlig omfattning, genom att stiftelsen på sikt ska kunna förvärva lokalerna och hyra ut dessa till Svenska kyrkan, Costa Blanca. Stiftelsen skall också kunna ge direkta bidrag till Svenska kyrkans, Costa Blanca, verksamhet.
 3. Styrelsen skall fortlöpande bedriva såväl en generellt som selektivt inriktad insamlande verksamhet.
 4. Stiftelsen skall ha egen förvaltning.
 5. Styrelsen skall ha minst tre och högst fem ledamöter varav en skall utses till ordförande. Av dessa skall en ledamot utses och entledigas av kyrkorådet, Svenska kyrkan, Costa Blanca, utan Länsstyrelsens och/eller kammarkollegiets godkännande.
 6. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
 7. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst 14 dagar före styrelsemötet. I kallelsen skall anges de ärenden som kommer att behandlas på styrelsemötet.
 8. Stiftelsen skall ha kvalificerad revisor.
 9. Kalenderåret skall vara stiftelsens räkenskapsår.
 10. Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämmelserna enligt punkten 2, får ske genom styrelsebeslut.
 11. Vid eventuell upplösning av stiftelsen skall stiftelsens tillgångar skänkas, enligt styrelsens beslut, till verksamhet som ligger inom ramen för ändamålet.

Copyright © 2012-2019 Stiftelsen Svenska Kyrkan Costa Blanca